Wczytuję dane...
Regulamin

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

   

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego ZABAWKOPOLIS dostępnego pod adresem Zabawkopolis.pl.

  2. Sklep Internetowy Zabawkopolis.pl jest prowadzony przez firmę Zakupteraz.pl Anna Zakościelna z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 92 zarejestrowaną w CEIDG.

   NIP: 725 122 40 02
   REGON: 100220299

   Tel. Kom. 534 077 999

   adres email:  sklep@zabawkopolis.pl

   adres zamieszkania właściciela:
   Anna Zakościelna ul. Ketlinga 13/26; 92-431 Łódź

  3. Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego zabawkopolis.pl przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

  4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

  5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

  6. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają wszystkie inne składniki w tym podatek VAT, cła itp.

     

  II.   SŁOWNIK POJĘĆ

    

   1. INFORMACJA HANDLOWA – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

   2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego Zabawkopolis.pl (w tym również Konsumenta);

   3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   4. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy umowa sprzedaży;

   5. PRZEWOŹNIK - kurier, Poczta Polska S.A. lub inna firma współpracująca ze Sklepem Internetowym Zabawkopolis.pl w celu realizowania umowy zawartej z Klientem poprzez doręczanie przesyłek;

   6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

   7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego Zabawkopolis.pl.

   8. SKLEP INTERNETOWY Zabawkopolis – serwis internetowy dostępny pod adresem Zabawkopolis.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na oferowane przez Sklep Internetowy Zabawkopolis.pl  Produkty;

   9. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.).

   10. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakupteraz.pl Anna Zakościelna, NIP: 725 122 40 02, REGON: 100220299, adres: 92-202 Łódź; Al. Piłsudskiego 92

   11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną); do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta;

   12. USŁUGA – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem Zabawkopolis.pl

   13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zabawkopolis.pl, określające rodzaj i liczbę Produktu traktowane przez Sprzedawcę jako oferta;

   III.   RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. SPRZEDAWCA świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę umożliwiającą Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielania Informacji Handlowych w zakresie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Zabawkopolis.pl.

   2. SPRZEDAWCA świadczy także usługę przesyłania Informacji Handlowej do Klientów, którzy wyrazili na to odrębną zgodę podczas zawierania umowy sprzedaży.


   IV.  
   WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DORGĄ ELEKTRONICZNĄ

    

   1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SPRZEDAWCA są dla Klienta następujące:
           a. połączenie z siecią internet – minimalna prędkość przesyłu 10 Mb/s,
           b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Mozilla Firefox v16;
           c. system antywirusowy.

   2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SPRZEDAWCA są dla Klienta następujące:
           a. połączenie z siecią internet 0,5 Mb/s,
           b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 8.0; Firefox 14.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

   3. Klient zobowiązany jest przy dokonaniu Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy Zabawkopolis.pl podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
           a. nazwę / nazwisko i imię Klienta,
           b. adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,
           c. adresy elektroniczne email,
           d. telefon kontaktowy;

   4. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy Zabawkopolis.pl Klientowi przekazane zostaną:
           a. numer ID Klienta,
           b. login,
           c. hasło.

   5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług. SPRZEDAWCA będzie każdorazowo publikować na stronie internetowej Sklepu Internetowego Zabawkopolis.pl informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

   6. Klient korzystając z usług Sklepu Internetowego Zabawkopolis.pl i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email. Klient w każdej chwili może poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Klienta adres mailowy.


   V.   WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    a. Klient może złożyć Zamówienie:

                  - za pośrednictwem formularza Zamówień znajdującego się pod adresem Zabawkopolis.pl
                  - za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres sklep@zabawkopolis.pl
                  - telefonicznie pod nr 534 077 999
                  - osobiście w siedzibie Sprzedawcy
                  - na naszych aukcjach Allegro - http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=4952844

             b. Po złożeniu Zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle Klientowi email potwierdzający otrzymanie Zamówienia. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.

             c. Po wysłaniu paczki z zamówionym towarem SPRZEDAWCA prześle Klientowi wiadomość o wysyłce wraz z numerem przesyłki.

             d. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu Klient może anulować złożone Zamówienie

             e. W przypadku wybrania przez Klienta formy zapłaty przelewem warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę jest przesłanie zapłaty za zamówiony Towar przez Klienta wraz z kosztami przesyłki na konto Sprzedawcy. (pkt. V.2.a Regulaminu).

             f. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta za pobraniem warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie prawidłowego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

             g. Koszty transportu zamówionego Produktu ponosi Klient.

    

        2. WARUNKI PŁATNOŚCI

             a. Klient może dokonać płatności:

                 - gotówką w siedzibie firmy Sprzedawcy,
                 - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr:
                        90114020040000340272225943 ZAKUPTERAZ.PL Anna Zakościelna – konto w mbank,
                 - za pobraniem.

             b.   Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia jeżeli płatność jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

             c.   W treści przelewu klient powinien podać:

                  - imię i nazwisko (login/nr klienta),
                  - numer Zamówienia.

             d.   W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia Zamówienia SPRZEDAWCA ma prawo anulować Zamówienie w całości.

    

        3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

             a. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do realizacji złożonego Zamówienia w terminie określonym przy przedmiocie – (najczęściej jest to 24 godziny ponieważ towary mamy na magazynie)

                 - w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia,
                 - w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za złożone Zamówienie wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy.

             b. Odbiór zamówionego Towaru może nastąpić osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy lub za pośrednictwem Przewoźnika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

         4. PROMOCJE

   Promocje w sklepie Zabawkopolis trwają do wyczerpania zapasów.

   VI.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Sklep Zabawkopolis.pl będący własnością Zakupteraz.pl informuje iż mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez państwa weszła w posiadanie rzeczy.

     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

     Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Wzór formularza), jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres pocztowy:
     ZAKUPTERAZ.PL
     Al. Piłsudskiego 92
     92-202 ŁÓDŹ
     Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: sklep@zabawkopolis.pl

     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    1. Skutki odstąpienia od umowy
     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, umowę uważa się za niezawartą, a my zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

    2. Ponadto informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

     ZAKUPTERAZ.PL
     Al. Piłsudskiego 92
     92-202 ŁÓDŹ

     niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

    3. Ponadto informujemy, iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

     5.1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

      5.2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

      5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

      5.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

      5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      5.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

      5.7. Zawartych w drodze aukcji publicznych

      5.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      5.9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


      VII.   REKLAMACJA

     1. Sprzedawca jest zobowiązany względem kupującego do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
     2. Jeżeli Towar ma wadę, mogą Państwo:
      2.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy chyba, że my niezwłocznie wymienimy Towar na wolny od wad, albo wadę usuniemy.

      2.2 Ograniczenie wymienione w pkt 2.1 nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana i nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad.

      2.3 W przypadku wymienionym w pkt 2.1. zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady mogą Państwo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez nas  wymiany Towaru mogą Państwo żądać usunięcia wady, chyba  że doprowadzenie Towaru do zgodnego z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe labo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem wybranym przez nas.

     3. Konsument nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

     4. Do Państwa żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, mamy obowiązek ustosunkowania się w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu, uważa się że Państwa stanowisko uznaliśmy za uzasadnione.

     5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada albo przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

     6. Sprzedawca odpowiada za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru.

     7. W celu skorzystania ze swoich uprawnień mogą Państwo posłużyć się formularzem reklamacyjnym/odstąpienia od umowy  (link)

      POBIERZ DRUK REKLAMACYJNY

     VIII.   GWARANCJA

     1. Produkty sprzedawane przez Zabawkopolis mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Zabawkopolis nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

     2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - a Zabawkopolis może być pośrednikiem przekazującym reklamację.     IX.  
     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

      

     1. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości w działaniu Sklepu.

     2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Klienta.

     3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

     4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

     X.   NEWSLETTER

     1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Newsletter” pojawiającej się po złożeniu zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Zabawkopolis, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy, w imieniu własnym.
     2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez przesłanie informacji  na adres e-mail  sklepu Zabawkopolis.


     XI.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      

     1. Dane osobowe Klientów są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

     2. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną SPRZEDAWCA nie będzie przetwarzać danych osobowych Klientów z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne Sprzedawcy do:

      a. rozliczenia świadczonej usługi,
      b. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
      c. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę,
      d. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
      e. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

     3. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

     4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Informacji Handlowych. W Każdej chwili Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o zaprzestanie przesyłania Informacji Handlowej na udostępniony adres mailowy Klienta.     XII.   PRAWA AUTORSKIE


     1. SPRZEDAWCA oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jego własnością lub osób trzecich, za zgodą których Sprzedawca ma prawo z nich korzystać. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone.

     2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności.

      

     XIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego Zabawkopolis.pl.
      2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
      3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 9  oraz ustawy  z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827)
      4. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Sprzedawcą a Konsumentem jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce spełnienia świadczenia.
      5. Informujemy, iż w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, strony mogą skorzystać z mediacji lub sądu polubownego .